မဂၤလာပါ။

ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါနေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေစေရးရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤWebsiteတြင္ ဓမၼေရာင္ျခည္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ အလွဴရွင္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ၊ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ၊ တရားပြဲမ်ား ၊ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား၏ တရားေတာ္မ်ား ၊ တရားစာအုပ္မ်ား ၊ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ သာသနာေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပသြားပါမည္။
ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါနေဖာင္ေဒးရွင္းနွင့္ လက္တြဲ၍သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေက်ညာအပ္ပါသည္။