ယဥ္ေက်းမႈနည္းျပသင္တန္းစာရင္း


Training Class

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အပါတ္စဥ္ေနရာရက္စြဲရက္စြဲ
သာသနာ့အလင္းေရာင္ ဓမၼာရံု
အလံုၿမိဳ႕နယ္၊
၄.၆.၂၀၁၁
၃.၉.၂၀၁၁
သာသနာ့အလင္းေရာင္ ဓမၼာရံု
အလံုၿမိဳ႕နယ္၊
၁၀.၁၂.၂၀၁၁ မွ ၁၁.၁၂.၂၀၁၁၁၇.၁၁.၂၀၁၁ မွ ၁၈.၁၂.၂၀၁၁
ဓမၼဗ်ဴဟာ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားဆုိင္ရာ ဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕ နယ္၇.၁.၂၀၁၂၈.၁.၂၀၁၂
ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼရိပ္သာ ၊ ျဖဴးၿမိဳ႕ ၁၄.၁.၂၀၁၂၁၆.၁.၂၀၁၂
ေရႊ၀ါ၀င္းမိုးကုတ္ ဓမၼရိပ္သာ ေတာင္ဒဂံု ၁၈.၁.၂၀၁၂၁၉.၁.၂၀၁၂
မိုးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာအဖြဲ႕ခြဲ(၅၁၀)၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။၁၀.၃.၂၀၁၂၁၁.၃.၂၀၁၂
ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္
၁၇.၃.၂၀၁၂၁၈.၃.၂၀၁၂
က.ပ.စ(၇) ျပည္ၿမိဳ႕၂၄.၃.၂၀၁၂၂၅.၂၀၁၂
မိုးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာအဖြဲ႕ခြဲ(၃၂၀)၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ၃.၅.၂၀၁၂၅.၅.၂၀၁၂
၁၂ေထရီဓမၼရိပ္သာ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕ (ပ)ၾကိမ္၁၂.၅.၂၀၁၂ ၁၃.၅.၂၀၁၂
၁၃ေထရီဓမၼရိပ္သာ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕ (ဒု)ၾကိမ္ ၁၅.၅.၂၀၁၂၁၇.၅.၂၀၁၂
၁၄ရခိုင္ေခ်ာင္- ဒလၿမိဳ႕နယ္၁၄.၇.၂၀၁၂၁၅.၇.၂၀၁၂
၁၅အ.ထ. က(၁) ပဲခူး၂၁.၇.၂၀၁၂၂၂.၇.၂၀၁၂
၁၆ေဇတ၀န္ေက်ာင္း ေညာင္ဦးၿမိဳ႕႕၇.၈.၂၀၁၂၈.၈.၂၀၁၂
၁၇ငါ့သားေရာက္ေက်းရြာ၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ ၉.၈.၂၀၁၂၁၀.၈.၂၀၁၂
၁၈ေမွာ္ဘီၿမိဳ႔နယ္ ေလထီး၁၂.၈.၂၀၁၂
၁၉ပဲခူးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမ၁၆.၈.၂၀၁၂
၂၀ရြာသာညႊန္႔ေက်းရြာ၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ ၁၇.၈.၂၀၁၂
၂၁ျပည္ၿမိဳ႕ အ.ထ.က - ၁၂၁.၈.၂၀၁၂၂၂.၈.၂၀၁၂
၂၂ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္းတိုက္၂၄.၈.၂၀၁၂၂၅.၈.၂၀၁၂
၂၃ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္
(ဆပ္သြားေတာ အ.မ.က)
၁၅.၉.၂၀၁၂
၂၄ပဲခူး သနပ္ပင္ေက်းရြာ၂၂.၉.၂၀၁၂၂၃.၉.၂၀၁၂
၂၅ေမွာ္ဘီ သဲျဖဴေက်ာင္း၂၆.၉.၂၀၁၂
၂၆အ.ထ.က(၂) ေရႊျပည္သာ၂၉.၉.၂၀၁၂၃၀.၉.၂၀၁၂
၂၇အ.ထ.က (၃) ေထာက္ၾကန္႔ ၁၄.၁၀.၂၀၁၂၁၅.၁၀.၂၀၁၂
၂၈အလံုၿမိဳ႕ နယ္၊ အလံုသာသနာ့အလင္းေရာင္ ၅.၁၁.၂၀၁၂၉.၁၁.၂၀၁၂
၂၉အ.ထ.က (၃) သာေကတ၁၀.၁၁.၂၀၁၂၁၁.၁၁.၂၀၁၂
၃၀ေဒါပံုၿမိဳ႕ နယ္၁၇.၁၁.၂၀၁၂၁၈.၁၁.၂၀၁၂
၃၁အ.ထ.ကေက်ာင္း သု၀ဏၰၿမိဳ႕၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၁၅.၁၂.၂၀၁၂၁၆.၁၂.၂၀၁၂
၃၂အမွတ္ (၁)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ဟသာၤတျမိဳ႕။၂၃.၁၂.၂၀၁၃၂၄.၁၂.၂၀၁၃၊
၃၃အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၂၆.၁၂.၂၀၁၃၊ ၂၇.၁၂.၂၀၁၃၊
၃၄အ.လ.က (၁) မဂၤလာဒံု၂၉.၁၂.၂၀၁၂၃၀.၁၂.၂၀၁၂
၃၅ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ နယ္
ငွက္ေပ်ာကၽြန္း
၁.၁.၂၀၁၃၂.၁.၂၀၁၃
၃၆ေရးၿမိဳ႕၁၂.၁.၂၀၁၃၁၃.၁.၂၀၁၃
၃၇ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၁၅.၁.၂၀၁၃
၃၈ၿမိတ္ၿမိဳ႕၁၉.၁.၂၀၁၃၂၀.၁.၂၀၁၃
၃၉ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၂၄.၁.၂၀၁၃၂၅.၁.၂၀၁၃
၄၀တာေမြၿမိဳ႕ နယ္၂.၂.၂၀၁၃၃.၂.၂၀၁၃
၄၁ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕၉.၂.၂၀၁၃၁၀.၂.၂၀၁၃
၄၂မတၱရာၿမိဳ႕၁၁.၂.၂၀၁၃၁၂.၃.၂၀၁၃
၄၃ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၁၃.၂.၂၀၁၃၁၄.၂.၂၀၁၃
၄၄ရန္ကင္းၿမိဳ႕ နယ္ အရိယာမဂၢင္ေက်ာင္းတိုက္၂၀.၂.၂၀၁၃၂၄.၂.၂၀၁၃
၄၅အ.ထ.က(၁) ထန္းတပင္၂.၂.၂၀၁၃၃.၂.၂၀၁၃
၄၆အ.ထ.က ခြဲ က်ဴေတာၿမိဳ႕
၄.၂.၂၀၁၃၅.၂.၂၀၁၃
၄၇အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္
ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္
၁၄.၃.၂၀၁၃၁၅.၃.၂၀၁၃
၄၈ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ နယ္၃၀.၃.၂၀၁၃၁.၄.၂၀၁၃
၄၉သံတြဲၿမိဳ႕ နယ္၃.၄.၂၀၁၃၄.၄.၂၀၁၃
၅၀အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၈.၄.၂၀၁၃၁၀.၄.၂၀၁၃
၅၁ပန္းတေနာ္
(ကုလားကုတ္ေက်းရြာ)
၂၂.၄.၂၀၁၃၂၃.၄.၂၀၁၃
၅၂လွည္းကူးၿမိဳ႕ နယ္
ၿမိဳ႕မ အထက ခြဲ
၂၆.၄.၂၀၁၃၂၈.၄.၂၀၁၃
၅၃အလံုၿမိဳ႕ နယ္၊ အလံုသာသနာ့အလင္းေရာင္ ၂.၅.၂၀၁၃၆.၅.၂၀၁၃
၅၄အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၈.၅.၂၀၁၃၁၀.၅.၂၀၁၃
၅၅ေရၾကည္ၿမိဳ႕ နယ္ အ.ထ.က (၂)၁၃.၅.၂၀၁၃၁၅.၅.၂၀၁၃
၅၆ပဲခူးၿမိဳ႕၊ အင္းတေကာ္၁၇.၅.၂၀၁၃၁၈.၅.၂၀၁၃
၅၇အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ သာသနာ့အလင္းေရာင္ဓမၼာရံု၂.၅.၂၀၁၃၆.၅.၂၀၁၃
၅၈အ.ထ.က (၂) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၈.၆.၂၀၁၃၉.၆.၂၀၁၃
၅၉ျမစ္သားၿမိဳ႕၊ ေရႊမုေ႒ာေစတီေတာ္၊ ေ၀ယံဘံုျမင့္ဓမၼာ႐ံု၁၅.၆.၂၀၁၃၁၆.၆.၂၀၁၃
၆၀ျမင္းမူၿမိဳ႕၊ စည္းစိမ္ေက်ာင္းတိုက္၁၇.၆.၂၀၁၃၁၈.၆.၂၀၁၃
၆၁ေဖာင္းကတာေက်းရြာ၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၁၉.၆.၂၀၁၃၂၀.၆.၂၀၁၃
၆၂အ.ထ.က(၁)ေက်ာင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၂၂.၆.၂၀၁၃၂၃.၆.၂၀၁၃
၆၃ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၂၉.၆.၂၀၁၃၃၀.၆.၂၀၁၃
၆၄အမွတ္(၇)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု၊ ျပည္ၿမိဳ႕။၆.၇.၂၀၁၃၇.၇.၂၀၁၃
၆၅အမွတ္(၁၅)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု၊ ျပည္ၿမိဳ႕။၈.၇.၂၀၁၃၉.၇.၂၀၁၃
၆၆အမွတ္(၈)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု၊ ျပည္ၿမိဳ႕။၁၀.၇.၂၀၁၃၁၁.၇.၂၀၁၃
၆၇အမွတ္(၁၃)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု၊ ျပည္ၿမိဳ႕။၁၂.၇.၂၀၁၃၁၃.၇.၂၀၁၃
၆၈အမွတ္(၂)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု၊ ျပည္ၿမိဳ႕။၁၄.၇.၂၀၁၃၁၅.၇.၂၀၁၃
၆၉အမွတ္(၁၀)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု၊ ျပည္ၿမိဳ႕။၁၆.၇.၂၀၁၃၁၇.၇.၂၀၁၃
၇၀ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။၂၇.၇.၂၀၁၃၂၈.၇.၂၀၁၃
၇၁သံုးေလာကထြဋ္ေခါင္၊ မာရ္ေအာင္ရတနာဘုရားႀကီး၊ တံတားၿမိဳ႕။၂.၈.၂၀၁၃၃.၈.၂၀၁၃
၇၂ဓမၼရံသီ မိုးကုတ္ဓမၼရိပ္သာ၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕။၇.၈.၂၀၁၃၈.၈.၂၀၁၃
၇၃က်ပ္ျပင္ေက်ာင္းႀကီး၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕။၉.၈.၂၀၁၃၁၀.၈.၂၀၁၃
၇၄အ.ထ.က(၂၇) ျပည္ၾကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။၁၂.၈.၂၀၁၃၁၃.၈.၂၀၁၃
၇၅အ.ထ.က(၁၄) မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။၁၄.၈.၂၀၁၃၁၅.၈.၂၀၁၃
၇၆အ.ထ.က(၅)မံုရြာၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။၁၆.၈.၂၀၁၃၁၇.၈.၂၀၁၃
၇၇ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ဓမၼရိပ္သာ၊ သလႅာၿမိဳ႕သစ္၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။၁၈.၈.၂၀၁၃၁၉.၈.၂၀၁၃
၇၈သာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕။၂၁.၈.၂၀၁၃၂၄.၈.၂၀၁၃
၇၉ၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးခန္းမ၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕။၂၄.၈.၂၀၁၃၂၅.၈.၂၀၁၃
၈၀၀ိပုလ ၿမိဳ႕လယ္စာသင္တိုက္၊ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕။၂၈.၈.၂၀၁၃၂၉.၈.၂၀၁၃
၈၁ေစ်းတန္းေက်ာင္း၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္။၃၀.၈.၂၀၁၃၃၁.၈.၂၀၁၃
၈၂ၿမိဳ႕မပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ကေလာၿမိဳ႕။၁.၉.၂၀၁၃၂.၉.၂၀၁၃
၈၃ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။၃၁.၈.၂၀၁၃၁.၉.၂၀၁၃
၈၄အမွတ္(၅)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံု၊ ထံုးဘုိ၁၄.၉.၂၀၁၃၁၅.၉.၂၀၁၃
၈၅အမွတ္(၉)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု၁၆.၉.၂၀၁၃၁၇.၉.၂၀၁၃
၈၆အမွတ္(၆)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံု၁၈.၉.၂၀၁၃၁၉.၉.၂၀၁၃
၈၇ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၂၀.၉.၂၀၁၃၂၁.၉.၂၀၁၃
၈၈အမွတ္(၂၁)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံု၂၂.၉.၂၀၁၃၂၃.၉.၂၀၁၃
၈၉အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ သာသနာ့အလင္းေရာင္ဓမၼာရံု၂၁.၉.၂၀၁၃၂၈.၁၂.၂၀၁၃
၉၀ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၂၆.၉.၂၀၁၃၂၇.၉.၂၀၁၃
၉၂
၉၃
၉၄
၉၅
၉၆
၉၇
၉၈
၉၉