အေၾကာင္းအရာ


About Us Img Small

 ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါနေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေစေရးရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤWebsiteတြင္ ဓမၼေရာင္ျခည္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ အလွဴရွင္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ၊ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ၊ တရားပြဲမ်ား ၊ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား၏ တရားေတာ္မ်ား ၊ တရားစာအုပ္မ်ား ၊ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ သာသနာေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပသြားပါမည္။

ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါနေဖာင္ေဒးရွင္းနွင့္ လက္တြဲ၍သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေက်ညာအပ္ပါသည္။

“ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါနလုပ္ငန္း” သည္ စီးပြားေရးအရ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါ ။ ဓမၼဒါနကို စိတ္အားထက္သန္စြာေဆာင္ရြက္လိုေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြတစ္စု တရားျပန္ ့ပြားေရးကို စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ တရားအလွဴေပးသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။၂၀၀၃ ခုနွစ္တြင္စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ ့ပါသည္။

 ဆက္သြယ္ရန္>>>>ဆိုင္အမွတ္(၉၀) ၊ အေဆာင္(၄) ၊ ပထမထပ္ ၊ သိမ္ႀကီးေစ်း(စီ)ရံု ၊ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၁ – ၃၈၂၉၃၅(တိုက္႐ိုက္ ၊ ၃၇၁၈၀၀(လိုင္းခြဲ-၃၆၄)

 ဆက္သြယ္ရန္