ေလာကနီတိ ပါဠိ-ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ သံုးဘာသာျပန္ဆိုခ်က္


logo

သိဂႌ၊ ဦးခ်ိဳရွိေသာ သတၱဝါကို။ ပညာသဟေတၳန၊ အေတာင္ငါးဆယ္ရွိေသာ အရပ္မွ။ ဝေဇၨ၊ ၾကဥ္ရာ၏။ ဝါဇိနံ၊ ျမင္းကို ကား။ သေတန၊ အေတာင္တရာမွ။ ဝေဇၨ၊ ၾကဥ္ရာ၏။ ဟတၳႎ ဒႏၲႎ၊ အစြယ္ရွိေသာ ဆင္ကိုကား။ သဟေႆန၊ အေတာင္တစ္ေထာင္သာလွ်င္။ ဝေဇၨ၊ ၾကဥ္ရာ၏။ ဒုဇၨနံ၊ သူမေကာင္း။ ေဒသစာေဂန၊ အရပ္ကို စြန္႔သျဖင့္ ဝေဇၨၾကဥ္ရာ၏။

ကုေဒသဥၥ၊ မေကာင္းေသာအရပ္ကို၎။ ကုမိတၱဥၥ၊ မေကာင္းေသာခင္ပြန္းကို၎။ ကုကုလဥၥ၊ မေကာင္းေသာအမ်ိဳး ကုိ၎၊ ကုဗႏၶဝဥၥ၊ မေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္းကို၎။ ကုဒါရဥၥ၊ မေကာင္းေသာမယားကို၎။ ကုဒါသဥၥ၊ မေကာင္းေသာ ကၽြန္ကို၎။ ဒူရေတာ၊ ေဝးစြာ။ ပရိဝဇၨေယ၊ ၾကဥ္ရာ၏။

ေယသခါ၊ အၾကင္ခင္ပြန္းတို႔သည္၊ ေရာဂါတုေရစ၊ အနာႏွိပ္စက္ေသာကာလ၌၎။ ဒဗိ႓ေကၡစ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္း ပါး ေသာကာလ၌၎။ ဗ်သေနစ၊ စည္းစိမ္ပ်က္စီးေသာကာလ၌၎။ သၾတဳဂေဟ၊ ရန္သူမိေသာ ကာလ၌၎။ ရာဇဒြါေရစ၊ မင္းတံခါး၌၎။ သုသာေနစ၊ သုသာန္တစျပင္၌၎။ တိ႒ာ၊ တည္ရပ္ေပကုန္၏။ ေတသခါ၊ ထိုခင္ပြန္း တို႔သည္သာလွ်င္။ သု-မိတၱကာ၊ ခင္ပြန္းေကာင္းမည္ကုန္၏။

သီတ၀ါေစာ၊ ႏႈတ္ခြန္းခ်ိဳေသာ စကားရွိေသာသူသည္။ ဗဟုမိေတၱာ၊ မ်ားေသာအေဆြခင္ပြန္းရွိ၏။ ဖ႐ုေသာ၊ ၾကမ္း ၾကဳတ္ေသာသူသည္။ အပၸမိတၱေကာ၊ နည္းေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိ၏။ သူရိယ စႏၵရာဇူနံ၊ ေနမင္းယ လမင္းတို႔၏။ ဥပမံ၊ ဥပမာကို ဧတၳ၊ ဤအရာ၌ ဉာတဗၺံ၊ သိအပ္၏။

မိတတကေ႑ာ၊ ခင္ပြန္းကိုဆိုရာ အခဏ္းသည္။

နိ႒ိေတာ၊ ျပီးျပီ။

ဦးတင္ဦး(ေျမာင္)