တရားစာအုပ္မ်ား

တရားစာအုပ္မ်ား ယူရန္။


ယဥ္ေက်းလိမၼာ နွင့္ ဓမၼဗဟုသုတမ်ား´ စာအုပ္

ဦးေအာင္နိုင္စိုး(ေဇယ်ဝတီ)စုစည္း ေရးသားပူေဇာ္ထားေသာ ` ယဥ္ေက်းလိမၼာ နွင့္ ဓမၼဗဟုသုတမ်ား´ စာအုပ္ အသစ္ထြက္ရွိပါသည္ ။ တန္ဖိုး – ၃၅၀၀ က်ပ္


ေလးအိမ္စုဆရာေတာ္ႀကီး ၏ စကားလက္ေဆာင္(၆)စာအုပ္ေလးပါ

ေလးအိမ္စုဆရာေတာ္ႀကီး ၏အသစ္ထြက္ရွိေသာစာအုပ္ေလးပါ စာအုပ္အမည္ – စကားလက္ေဆာင္(၆) တန္ဖိုး – ၂၃၀၀ က်ပ္


ေလးအိမ္စုဆရာေတာ္ ၏ အေျခခံဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ စာအုပ္ေလးပါ

ေလးအိမ္စုဆရာေတာ္ ၏အသစ္ထြက္ရွိေသာစာအုပ္ေလးပါ စာအုပ္အမည္ – အေျခခံဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုး – ၁၂၀၀ က်ပ္


ေလးအိမ္စုဆရာေတာ္ ၏ လူငယ္ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း

ေလးအိမ္စုဆရာေတာ္ ၏အသစ္ထြက္ရွိေသာစာအုပ္ေလးပါ စာအုပ္အမည္ – လူငယ္ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း တန္ဖိုး – ၈၀၀ က်ပ္


မဂၤလာစာေမးပြဲ (ဒု/တ)ဆင့္

ေလးအိမ္စုဆရာေတာ္ႀကီး ၏အသစ္ထြက္ရွိေသာစာအုပ္ေလးပါ စာအုပ္အမည္ – မဂၤလာစာေမးပြဲ  (ဒု/တ)ဆင့္ တန္ဖိုး – ၁၆၀၀ က်ပ္ ့